Lava Yoga

Privacyverklaring

Lava hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

 

1. Algemeen

Lava hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lava houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Lava, Meerlenhoflaan 89, 2660 Hoboken, respecteert verder ook de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn; verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Lava zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: Lava, Meerlenhoflaa 89, 2660 Hoboken, [email protected].

 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Lava verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en/of gebruik te maken van de producten en diensten van Lava (uitvoering overeenkomst met leden of klanten);
 • Het versturen van nieuwsbrieven, (leden-)mailings en uitnodigingen voor onze activiteiten, producten en diensten (toestemming betrokkene);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, Facebook- of LinkedIn-profielen;
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer en rijksregisternummer (enkel om tegenmoet te komen aan wettelijke verplichtingen, zoals bv. in geval van subsidieoproepen of andere wettelijke verplichtingen door de overheid);
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, en nationaliteit (enkel om tegenmoet te komen aan wettelijke verplichtingen, zoals bv. in geval van van subsidieoproepen of andere wettelijke verplichtingen door de overheid).
 • Gegevensverwerking op deze internetsite
  Wij gebruiken automatisch uw server-logbestanden, die uw server aan ons doorgeeft, en slaan deze vervolgens op.  Deze gegevens zijn:
    - Browsertype en versie
    - Gebruikte besturingssysteem
    - Ingestelde resolutie en kleurdiepte
    - referrer URL (de ervoor bezochte pagina indien van toepassing)
    - Hostname / IP-Adres van uw computer
    - Tijdstip en datum van de serveraanvraag
  Deze gegevens zijn niet persoonlijk identificeerbaar en ze worden op geen enkele manier gekoppeld aan gegevens uit andere bronnen.
 • Newsletter
  Wanneer u zich registreert om onze newletter te ontvangen, wordt uitsluitend uw e-mailadres in onze adresdatabank opgeslagen.  Elke nieuwsbrief die wij versturen bevat onderaan een link waarmee u zich uit de verdeellijst kunt uitschrijven.
 • Formulieren
  De inhoud van de verplichte velden uit de webformulieren en occasioneel uit de niet-verplichte velden worden lokaal opgeslagen in onze adressendatabank voor de verwerking van uw aanvragen.
 • Bezoekersgedrag
  Om onze website beter af te stemmen op de wensen van de bezoeker, worden op meerdere plaatsen Google Analytics Tracking Codes gebruikt.  De gegevens over het bezoekergedrag die via deze codes opgeslagen worden, bevatten geen enkele verwijzing naar de identiteit van de gebruiker.  Evenmin zullen ze nooit - nu of in de toekomst - met persoonsgegevens worden gekoppeld.

Opmerkingen over Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google").  Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.  De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar de servers van Google in de Verenigde Staten.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.  Google mag deze informatie aan derden verschaffen in het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de infromatie namens Google verwerken.  Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (MailChimp).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is en/of tenzij u ons hiervoor (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

4. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

5. Bewaartermijn

Lava bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

 

6. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Lava van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

7. Uw rechten omtrent uw gegevens (inzage, aanpassing, verwijdering)

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u de contactgegevens van Lava en hoe u contact met ons kunt opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.lavaw-web.net.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lava, Meerlenhoflaan 89, 2660 Hoboken, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. We raden u sterk aan om op de kopie van uw dentiteitskaart uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

8. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

9. Cookie-instellingen

 

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand waarin internetinstellingen opgeslagen zitten. Bijna elke website gebruikt cookies.

Bij uw eerste bezoek aan een website wordt het door uw internetbrowser gedownload. Indien u deze website de volgende keer met hetzelfde apparaat bezoekt, wordt het cookie en de daarin opgeslagen informatie teruggestuurd naar ofwel de website die het geplaatst heeft (first party cookie) ofwel naar een andere website waartoe het behoort (third party cookie). Zo herkent de website dat hij met deze browser al eens werd opgeroepen, en verschilt in sommige gevallen de weergegeven content.

Sommige cookies zijn erg nuttig omdat ze de online-ervaring bij een volgende bezoek aan een website kunnen verbeteren. Op voorwaarde dat u hetzelfde apparaat en dezelfde browser als de eerste keer gebruikt, herinneren cookies zich bv. uw voorkeuren, zeggen ze hoe u een pagina gebruikt en passen ze het aanbod aan uw persoonlijke interesses en behoeften aan.

Afhankelijk van hun functie en het vooropgestelde doel, kunnen cookies worden onderverdeeld in 4 categorieën*: strikt noodzakelijke cookies, functionele cookies, prestatiecookies, en cookies voor marketingdoeleinden.

UW COOKIE-INSTELLINGEN OP DEZE WEBSITE.

Cookies op deze website waarvoor geen toestemming vereist is.

Strikt noodzakelijke cookies, ook wel “strictly necessary” genoemd, garanderen functies zonder dewelke u deze website niet kunt gebruiken zoals gepland. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt door Lava.yoga en vallen onder de zogenaamde first party cookies. Ze worden alleen op uw computer opgeslagen voor de huidige browsersessie. Strikt noodzakelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij het oproepen van de voertuigconfigurator een versie krijgt, waarvan de bandbreedte van de datahoeveelheid overeenstemt met de door u gebruikte internetverbinding. Verder garanderen deze cookies bijvoorbeeld bij een paginawissel de functie van een overgang van http naar https, en dus blijven de verhoogde veiligheidsvereisten voor gegevensoverdracht behouden. Dit soort cookie bevat ook uw beslissing met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website. Voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is uw toestemming niet vereist.

Strikt noodzakelijke cookies kunnen via de functie van deze website niet uitgeschakeld worden. U kunt cookies wel op elk ogenblik in uw browser uitschakelen.

Cookies waarvoor toestemming vereist is:

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken, vervullen een belangrijke taak. Zonder deze cookies staan de functies die het mogelijk maken om comfortabel op onze website te surfen, zoals bijvoorbeeld vooraf ingevulde formulieren, niet meer ter beschikking. Door u ingegeven instellingen, zoals bijvoorbeeld de taalkeuze, kunnen niet worden opgeslagen en moeten dus op elke pagina opnieuw worden opgevraagd. Verder hebben wij niet langer de mogelijkheid om u individueel aangepaste aanbiedingen voor te stellen.

Lava.yoga integreert ook content van derden op deze website. Deze derdenaanbieders kunnen theoretisch cookies plaatsen wanneer u onze website bezoekt en daardoor bijvoorbeeld de informatie verkrijgen, dat u onze website hebt opgevraagd. Bezoek de websites van de derdenaanbieders voor meer informatie over hun gebruik van cookies. Wanneer u ervoor kiest om uw toestemming voor het gebruik van cookies met toestemming niet te geven of te herroepen, kunt u alleen gebruikmaken van die functies op onze website, die wij zonder deze cookies kunnen garanderen. Delen van de website die potentieel de technische mogelijkheid bieden om content van derden te integreren en dus third party cookies te plaatsen, zijn in dat geval voor u niet toegankelijk. Daarover wordt u geïnformeerd via een bericht. Wilt u in dat geval de inhoud van de website toch gebruiken, dan is dit mogelijk op voorwaarde dat u instemt met het gebruik van cookies met toestemming. Gebruik daarvoor de op onze website op die plaats ter beschikking gestelde functie voor toestemming. Wanneer u cookies principieel niet wilt toelaten, kunt u dit ook in uw browser instellen.

U vindt meer informatie over cookies waarvoor toestemming vereist is, de verschillende categorieën cookies, het gebruik van cookies en tracking op deze website, en hoe u cookies kan beheren en verwijderen hieronder.

 

BEHEER EN VERWIJDEREN VAN COOKIES

Met betrekking tot het beheer van de cookies en uw voorkeuren daaromtrent, werkt iedere webbrowser anders. Dit staat beschreven in het hulp menu van uw webbrowser, die u uitlegt hoe u uw voorkeuren omtrent de cookies kan aanpassen. 

Hieronder vindt u de handleidingen van de voornaamste webbrowsers over het beheer van de cookies. 

Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-BE/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Voor Safari: http://support.apple.com/kb/index?page=search&product=&q=manage%20cookies%20safari
Voor Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&hlrm=en&answer=95647
Voor Firefox : http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Voor Opera : http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html 

 

*CATEGORIEËN 

Afhankelijk van hun functie en het vooropgestelde doel, kunnen cookies worden onderverdeeld in 4 categorieën*: strikt noodzakelijke cookies, functionele cookies, prestatiecookies, en cookies voor marketingdoeleinden.

Strikt noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig opdat u een website kunt bezoeken en gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de functies van de website niet worden gegarandeerd, bijvoorbeeld dat de tijdens een bezoek uitgevoerde handelingen (bv. tekstingave of voertuigconfiguratie) behouden blijven, ook wanneer u tussen verschillende pagina’s navigeert.

Functionele cookies

Functionele cookies maken het een website mogelijk om reeds ingegeven gegevens (zoals bv. gebruikersnaam, taalkeuze of woonplaats) op te slaan en de gebruiker verbeterde, persoonlijkere functies aan te bieden. Een website zou bijvoorbeeld lokale prijsrelevante btw-informatie kunnen aanbieden wanneer hij een cookie gebruikt om de regio op te slaan waarin de gebruiker zich bevindt. Functionele cookies worden daarnaast ook gebruikt om gevraagde functies zoals het afspelen van video’s mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen anonieme informatie, ze volgen niet uw bewegingen op andere websites.

Prestatiecookies

Prestatiecookies verzamelen informatie over de gebruikswijze van een website – bijvoorbeeld welke pagina’s een bezoeker het vaakst opvraagt en of hij foutmeldingen van websites ontvangt. Deze cookies slaan geen informatie op die de gebruiker kan identificeren. De verzamelde informatie wordt gebruikt voor rapporten in geaggregeerde en anonieme vorm. Deze cookies worden alleen gebruikt om de prestaties van een website en dus de beleving van de gebruiker te verbeteren.

Cookies voor marketingdoeleinden

Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om gerichte, voor de gebruiker relevante en aan zijn interesses aangepaste reclameboodschappen weer te geven. Ze worden ook gebruikt om de weergavefrequentie van een reclameboodschap te beperken en de doelmatigheid van reclamecampagnes te meten. Ze registreren of men een website al dan niet heeft bezocht. Deze informatie kan worden gedeeld met derden, zoals bv. adverteerders. Cookies ter verbetering van de doelgroepaanspreking en reclame worden vaak gekoppeld aan bijkomende functies van derden.

U kunt de installatie van cookies verhinderen in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.  Wij verwijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.  Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie hierover vindt u onder de Algemene Voorwaarden van Google: http://www.google.com/analytics/de-DE/tos.html 

Gelieve ook de databerschermingsverklaring van Google te lezen op: http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information

Het verzamelen en oplsaan van gegevens kan op elk moment worden ingetrokken met betrekking tot toekomstige diensten http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  Wat het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen betreft, willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()“ gebruikt, en dus IP-adressen alleen afgekort verder worden verwerkt om een mogelijk direct verband met personen uit te sluiten.

 

10. Wijziging privacy statement

Lava kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018. 

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur een email naar [email protected] als u deze wilt raadplegen.

Contact

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod, interessante weetjes en nieuws over kinderwens, zwangerschap, bevallen en de eerste 1000 dagen postpartum! Schrijf je dan hieronder in op onze nieuwsbrief! Heb je een nieuwsbrief gemist? Lees dan de eerdere Lava-nieuwsbrieven hier.